Tarieven onverzekerde zorg

De tarieven van onverzekerde zorg zijn afhankelijk van het geleverde product en worden hieronder per categorie genoemd.

 

Diagnostiek & Second opinion

Dit betreft het uitvoeren van diagnostische gesprekken waarvoor SiRe-Psychotherapie geen Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) opent. Bijvoorbeeld wanneer diagnostiek plaatsvindt op verzoek van een andere (vrijgevestigde) behandelaar of in het kader van een expertise of consultancy traject.

Tarief Diagnostiek         €120 per uur

Tarief Second opinion  €120 per uur

 

Supervisie & Leertherapie

Deze activiteiten zijn niet BTW belast.

Tarief Supervisie        €120 per uur

Tarief Leertherapie   €120 per uur

 

Tarieven verzekerde zorg

Onderstaande tekst is geldig tot het einde van dit jaar. Per 2022 zal een ander bekostigingssysteem gelden, zie hiervoor tabblad het Zorgprestatiemodel. 

Verzekerde zorg betekent dat er door SiRe-Psychotherapie zorg wordt verleend waarvoor u bent verzekerd. De zorg wordt dan (deels)vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor (verzekerde) behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en is ingedeeld naar het aantal minuten van de volledige behandeling. Dit tarief geldt zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorg en is afhankelijk van het jaar waarin de behandeling is gestart. Als er een jaar verstreken is, wordt er een vervolg DBC gestart met het geldende tarief van dat kalenderjaar.

Wij hebben geen zorgcontracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat u de factuur betaalt en deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis wordt (een deel van) uw behandeling vergoed. 

 

Tarieven per DBC product in de BGGZ en SGGZ

Voor de volledigheid vindt u hieronder informatie over de generalistische en specialistische GGZ. 

De ernst van uw klachten bepaalt in welke behandelcategorie u valt en welke tarieven er gelden.

  • Lichte klachten; we spreken van lichte klachten wanneer u nog goed kunt functioneren op privé, werk en sociaal gebied. Er is sprake van een klacht maar deze beperkt uw dagelijks functioneren (nog) niet. Het is belangrijk om dan toch in therapie te gaan om zo erger te voorkomen. Dit noemen we preventieve therapie.
  • Matige klachten; matige klachten geven een hoge lijdensdruk. U kunt wel nog functioneren in het dagelijks leven, maar er bestaat een risico op uitval of ziekte. Dit vraagt om directe behandeling.
  • Ernstige klachten; bij ernstige klachten kunt u amper nog functioneren. Er kan sprake zijn van (langdurige) ziekte, uitval, ernstige angst- en depressieve klachten, of langdurige moeheid die niet overgaat. Behandeling is dan noodzakelijk.

 

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij matig/ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.

 

SiRe-Psychotherapie biedt SGGZ

 

SGGZ

Wanneer uw klachten ernstig en/of complex zijn, is behandeling vanuit de SGGZ aangewezen. De tarieven zijn vermeld in onderstaande tabel en ingedeeld in het aantal bestede minuten. 

Om een idee te krijgen van de tarieven hieronder een uitwerking voor de intake fase en een van de diagnoses.

 

BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc’s)

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen

Standaard (maximum)tarief

Diagnostiek

Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten

€ 217,36

Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten

€ 405,57

Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten

€ 719,21

Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten

€ 1.271,15

Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1.199minuten

€ 2.163,09

Diagnostiek - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten

€ 3.242,21

 
 

 

Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten

197,11

Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten

735,80

Behandeling kort - vanaf 400 minuten

1.320,19

Aandachtstekort- en gedragsstoornissen

 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten

1.522,33

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

2.838,50

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

5.029,22

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

8.297,56

 

 

 

Kijk voor uitgebreide informatie op de site van de NZa https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/

 

Facturatie & Betaling

Aan het eind van uw behandeling krijgt u de factuur thuisgestuurd. U kunt deze declareren bij uw zorgverzekeraar en daarna aan ons betalen. 

Samen met u wordt er in de intakefase besproken wat de (verwachte) duur van de behandeling is. Informeer uzelf goed bij uw ziektekostenverzekeraar over de vergoeding van behandeling van niet gecontracteerde zorg en eventueel zelf te betalen deel van de kosten.